news & activities

GIFT FOR CHILD PROJECT 1
Post Date : 5 November 2016

ร่วมแบ่งปัน บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อน้องๆ “โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)” จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.

ร่วมแบ่งปัน บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อน้องๆ “โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)” ในวันเสาร์ ที่5 พฤศจิกายน2559 เวลา 14.00 น.

เนื่องด้วยบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง  รวมถึงได้มีการซื้อเครื่องเล่นเพิ่มเติมให้กับสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กๆในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) มองเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาและขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต  และจะสานต่อเจตนารมณ์โครงการ GIFT FOR CHILDในโอกาสต่อๆไป